Απόφαση Περί ψήφισης: α) Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. οικονομικού έτους 2022 μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και β) Ο.Π.Δ. (Οργανωμένου Πλαισίου Δράσης) – Στοχοθεσία Προύπολογισμού.

06 Δεκ, 2021

Απόφαση Περί ψήφισης: α) Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. οικονομικού έτους 2022 μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και β) Ο.Π.Δ. (Οργανωμένου Πλαισίου Δράσης) – Στοχοθεσία Προύπολογισμού.

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ